RODO

Klauzula informacyjna do celu nawiązania kontaktu

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej
Rozporządzeniem, informuję:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KRYNKA Sp. z o.o., ul. Targowa 2, Krynki


2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., jako usprawiedliwionego interesu
administratora.


3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.


4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na wysłany
formularz lub do czasu wniesienia sprzeciwu, a po tym okresie przez czas, przez który przepisy prawa nakazują
przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.


5) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do
przenoszenia danych.


6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu skontaktowania się.


7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.


8) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.


9) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar
działalności RODO .
Informuję, że z uwagi na fakt, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych
Osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Pani/Panu prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z
Pani/Pana szczególną sytuacją.