RODO

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej
Rozporządzeniem, informuję:

1) Administratorem danych osobowych jest KRYNKA Sp. z o.o., ul. Targowa 2, Krynki (dalej jako
ADO).


2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) niezbędnym do realizacji łączącej nas umowy oraz w celu wystawiania faktur – zgodnie Art.
6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r
b) wypełniania obowiązków podatkowo-rozliczeniowych i księgowo-sprawozdawczych –
zgodnie z art. 6 ust. 1 lic. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
c) niezbędnym do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi
z prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi prawnie uzasadniony interes
Administratora danych osobowych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lic. f ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r. – RODO.

3) Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie:

a) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
(m.in. organ podatkowy, Bank)
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z KRYNKA Sp. z o.o.
przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest KRYNKA Sp. z o.o.

4) Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu do czasu
upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją
obowiązków podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa.
Dane uzyskiwane na podstawie wyrażonej zgody przechowywane będą do momentu wycofania
zgody.

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, podanie danych jest
dobrowolne.

7) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych.

8) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie
profilowania

9) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza
obszar działalności RODO

10) Informuję, że z uwagi na fakt, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do
celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Pani/Panu prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w w/w celu z przyczyn
związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.